I am Kalam starts India tour from the capital
Rashtriya Sahara (June 11, 2011)