Arshad Warsi for Smile at Delhi Half Marathon
Rashtriya Sahara (22 November 2010)