Nirsharta se Jhuj Raha Hai Ek Sabajiwala

(November 21, 2003)