Bhilwara Health Camp 2006

(September 12, 2006)

 

 

Bhilwara Mega Health Camp 2006

Sept. 15, 2006
“Multi-disciplinary Annual Mega Health Camp”
Sept. 14, 2006“Multi-disciplinary Annual Mega Health Camp”
Sept. 14, 2006“Multi-disciplinary Annual Mega Health Camp”
Sept. 12, 2006
“Multi-disciplinary Annual Mega Health Camp”
Sept. 12, 2006“Multi-disciplinary Annual Mega Health Camp”
Sept. 11, 2006“Multi-disciplinary Annual Mega Health Camp”
Sept. 10, 2006“Multi-disciplinary Annual Mega Health Camp”
Sept. 10, 2006“Multi-disciplinary Annual Mega Health Camp”