I am Kalam sensitised Jaipur school kids

Dainik Badta Rajasthan (17th, July 2012)