Arshad Warsi for Smile at Delhi Half Marathon

Rashtriya Sahara (22 November 2010)